کتاب مبانی سازمان و مدیریت

سمت-رضائیان

محصول جدید

این کتاب براى دانشجویان رشته مدیریت دولتى، بازرگانى، صنعتى، بیمه، اقتصاد و حسابدارى در مقطع کارشناسى و کارشناسى ارشد به منزله منبع اصلى دروس «مبانى سازمان و مدیریت» و «اصول مدیریت» هرکدام به ارزش 3 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهى، پژوهشگران و مدیران واحدهاى صنعتى، بازرگانى و کشاورزى در بخشهاى خصوصى و دولتى نیز از آن بهره‏‌مند شوند.

960,000 ریال

مدیریت
علی رضائیان
سمت
978-964-530-696-8
620
1396
20
وزیری
شومیز

فهرست :

فهرست نمودارها و نگاره‌ها
پیشگفتار
مقدمه
بخش اول: چالش مدیریت
     فصل اول: مدیریت و کارآفرینى
     فصل دوم: نظریه‌‏هاى سازمان و مدیریت (سیر رهیافتهاى علمى به مدیریت)
بخش دوم: برنامه‌‏ریزى
     فصل سوم: خلاقیت و نوآورى
     فصل چهارم: تصمیم‏‌گیرى و حل مسئله
     فصل پنجم: مبانى برنامه‌‏ریزی
     فصل ششم: برنامه‏‌ریزى و مدیریت راهبردى
بخش سوم: سازماندهى
     فصل هفتم: عناصر و مفاهیم سازماندهى
     فصل هشتم: سازماندهى و طراحى سازمان
     فصل نهم: هماهنگى
بخش چهارم: بسیج منابع
     فصل دهم: مدیریت منابع انسانى
     فصل یازدهم: مدیریت بازار و بسیج منابع سازمانى
بخش پنجم: هدایت
     فصل دوازدهم: مبانى رهبرى
     فصل سیزدهم: هدایت از طریق انگیزش
     فصل چهاردهم: هدایت از طریق ارتباطات
بخش ششم: کنترل
     فصل پانزدهم: مبانى کنترل
     فصل شانزدهم: مدیریت بحران و سیستمهاى کنترل راهبردی
منابع و مآخذ

نوشتن نقد و نظر

کتاب مبانی سازمان و مدیریت

کتاب مبانی سازمان و مدیریت

این کتاب براى دانشجویان رشته مدیریت دولتى، بازرگانى، صنعتى، بیمه، اقتصاد و حسابدارى در مقطع کارشناسى و کارشناسى ارشد به منزله منبع اصلى دروس «مبانى سازمان و مدیریت» و «اصول مدیریت» هرکدام به ارزش 3 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهى، پژوهشگران و مدیران واحدهاى صنعتى، بازرگانى و کشاورزى در بخشهاى خصوصى و دولتى نیز از آن بهره‏‌مند شوند.

مــحصولات مرتبط