کتاب نظریه ها در روان شناسی رشد شناخت شناخت اجتماعی شناخت و عواطف

جاجرمی - محسنی

محصول جدید

مفاهیم محوری، پرسش های اساسی و نظریه در روان شناسی رشد
نظریه های مبتنی بر رویکرد یادگیری
نظریه های ذهنی: ارگانیسمی - ساختاری ......

900,000 ریال

روانشناسی و علوم تربیتی
نیکچهره محسنی
جاجرمی
۹۷۸-۹۶۴-۲۹۲۸-۴۳-۹
600
6
1397
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب نظریه ها در روان شناسی رشد شناخت شناخت اجتماعی شناخت و عواطف

کتاب نظریه ها در روان شناسی رشد شناخت شناخت اجتماعی شناخت و عواطف

مفاهیم محوری، پرسش های اساسی و نظریه در روان شناسی رشد
نظریه های مبتنی بر رویکرد یادگیری
نظریه های ذهنی: ارگانیسمی - ساختاری ......

مــحصولات مرتبط