کتاب پدر و مادرم دیگر با هم زندگی نمی کنند

جوانه رشد-علیزاده

محصول جدید

كتاب سوگ و سوگواري در كودكي، اثر ارزشمندي است كه يك مداخلة درمانيِ حساس، مؤثر و عملي را براساس رويكرد ظريف، موشكافانه و يكپارچه ‌شناختي ـ رفتاري در اختيار درمانگران قرار مي‌دهد.

350,000 ریال

روانشناسی عمومی
جودیت آرون رابیت
حمید علیزاده
جوانه رشد
978-964-7475-86-0
92
1
1397
خشتی
شومیز

اين اثر برجسته، سوگ‌درماني جامع‌نگر را به‌عنوان يك پروتكل مبتني بر شواهد و مرحله‌اي براي كودكان معرفي مي‌نمايد، و با ارائه گفتگوهايي سودمند، فرم‌هاي تجديدپذير، سنجه‌هاي ارزيابي و راهنماهاي گام به گام فهم و كاربست آن را براي خواننده آسان مي‌سازد. با مطالعه اين كتاب متخصصان قادر خواهند بود به كودكاني كه از اضطراب، افسردگي، PTSD و ساير پيامدهاي فقدان رنج مي‌برند ياري رسانند.

نوشتن نقد و نظر

کتاب پدر و مادرم دیگر با هم زندگی نمی کنند

کتاب پدر و مادرم دیگر با هم زندگی نمی کنند

كتاب سوگ و سوگواري در كودكي، اثر ارزشمندي است كه يك مداخلة درمانيِ حساس، مؤثر و عملي را براساس رويكرد ظريف، موشكافانه و يكپارچه ‌شناختي ـ رفتاري در اختيار درمانگران قرار مي‌دهد.

مــحصولات مرتبط