کتاب مبانی سازمان و مدیریت

سمت-رضائیان

محصول جدید

اين كتاب براى دانشجويان رشته مديريت دولتى، بازرگانى، صنعتى، بيمه، اقتصاد و حسابدارى در مقطع كارشناسى و كارشناسى ارشد به منزله منبع اصلى دروس «مبانى سازمان و مديريت» و «اصول مديريت» هركدام به ارزش 3 واحد تدوين شده است. اميد است علاوه بر جامعه دانشگاهى، پژوهشگران و مديران واحدهاى صنعتى، بازرگانى و كشاورزى در بخشهاى خصوصى و دولتى نيز از آن بهره‏‌مند شوند.

280,000 ریال

مدیریت
علی رضائیان
سمت
978-964-530-696-8
620
20
1396
وزیری
شومیز

فهرست :

فهرست نمودارها و نگاره‌ها
پیشگفتار
مقدمه
بخش اول: چالش مديريت
     فصل اول: مديريت و كارآفرينى
     فصل دوم: نظريه‌‏هاى سازمان و مديريت (سير رهيافتهاى علمى به مديريت)
بخش دوم: برنامه‌‏ريزى
     فصل سوم: خلاقيت و نوآورى
     فصل چهارم: تصميم‏‌گيرى و حل مسئله
     فصل پنجم: مبانى برنامه‌‏ريزي
     فصل ششم: برنامه‏‌ريزى و مديريت راهبردى
بخش سوم: سازماندهى
     فصل هفتم: عناصر و مفاهيم سازماندهى
     فصل هشتم: سازماندهى و طراحى سازمان
     فصل نهم: هماهنگى
بخش چهارم: بسيج منابع
     فصل دهم: مديريت منابع انسانى
     فصل يازدهم: مديريت بازار و بسيج منابع سازمانى
بخش پنجم: هدايت
     فصل دوازدهم: مبانى رهبرى
     فصل سيزدهم: هدايت از طريق انگيزش
     فصل چهاردهم: هدايت از طريق ارتباطات
بخش ششم: كنترل
     فصل پانزدهم: مبانى كنترل
     فصل شانزدهم: مديريت بحران و سيستمهاى كنترل راهبردي
منابع و مآخذ

نوشتن نقد و نظر

کتاب مبانی سازمان و مدیریت

کتاب مبانی سازمان و مدیریت

اين كتاب براى دانشجويان رشته مديريت دولتى، بازرگانى، صنعتى، بيمه، اقتصاد و حسابدارى در مقطع كارشناسى و كارشناسى ارشد به منزله منبع اصلى دروس «مبانى سازمان و مديريت» و «اصول مديريت» هركدام به ارزش 3 واحد تدوين شده است. اميد است علاوه بر جامعه دانشگاهى، پژوهشگران و مديران واحدهاى صنعتى، بازرگانى و كشاورزى در بخشهاى خصوصى و دولتى نيز از آن بهره‏‌مند شوند.

مــحصولات مرتبط