ارزان شد! نظریه سازمان

کتاب نظریه سازمان نسخه 2013

کتاب مهربان-دانایی فرد

محصول جدید

كتاب نظريه ی سازمان نوشته ي خانم ماري جو هچ نظريه پرداز آمريكايي مفاهيم كليدي و موضوعات بحث انگيز نظريه ی سازمان را از سه منظر مدرن، نمادين - تفسيري و پس تمدرن مورد بحث قرار ميدهد. )خانم هچ از واژه ي perspective كه خود آن را معادل paradigm ميداند براي تشريح ديدگا ههاي مدرنيست، تفسيري پس تمدرن استفاده ميكند

702,000 ریال

-10%

780,000 ریال

مدیریت
ماری جوهچ
حسن دانایی فرد
کتاب مهربان
978-600-5823-21-9
630
13
1398
وزیری
شومیز

اين كتاب وقتي از تدوين راهبرد صحبت ميكند ضمن طرح بنيانهاي مدل عقلايي طرح ريزي راهبردي (strategic planning) ديدگاههاي مقابل آن يعني راهبرد خودجوش( emergent strategy )، راهبرد به عنوان كنشي نمادين (strategy as symbolic action) و راهبرد به عنوان ابزار تحكم مديران بر كاركنان از نگاه پس تمدرن را مطرح ميكند. هيچ كدام از دیدگاههاي مطرح شده در باب طرح ريزي راهبردي را تأييد نمي كند. ولي اگر كتاب مديريت راهبردي نوشتة فرد ديويد را مطالعه كنيد، درمییابید که بدون اينكه ذهن خواننده را مشوش كند به او القا ميكند كه مدل عقلايي طرح ريزي راهبردي بهترين مدل بوده و گام به گام به خواننده مي آموزد چگونه راهبرد را تدوين كند و خواننده نيز به فكر فرو نميرود كه چگونه ميتوان به ضرايب اهميتي كه خبرگان به نقاط قوت و ضعف م يدهند، اعتماد كرد. به خواننده نميگويد، اين نگاه، نگاه پوزيتيويستي است كه حول آمار و ارقام دور ميزند و پارادايم مدرنيستي خاستگاه آن است. ولي كتاب حاضر هم هي نگا هها را در مقابل هم به چالش ميكشد. براي مثال، برعكس مدرنيستها كه مدع ياند فناوري اطلاعات ابزار پيشرفت انسا نهاست، پست مدرنيستها استدلال ميكنند كه فناوري اطلاعات تحقق بخش زندان تمام ديد ( panoptic vision) جرمي بنتام است كه به جاي واژه پارادايم توسط ميشل فوكو باب شد. پس تمدرنيستها مدعي اند فناوري اطلاعات ابزار كنترل فكر و كنش كاركنان و شلاق تنبيه افرادي است كه از ديدگا هها و هدفهاي مديريت عالي تبعيت نميكنند. بنابراين تعامل ديدگاهها براي خواننده بسيار جذاب بوده و قوه ي انديشه ي او را به جنب وجوش وا ميدارد، زيرا وضع موجود انباشته هاي ذهني دانشجويان را در هم ميريزد

فهرست مطالب:

فصل اول: چرا نظریه ی سازمان را مطالعه کنید؟

فصل دوم: سیر تطور تاریخی، استعاره ها و نگاه ها و نظریه سازمان

فصل سوم: محیط سازمان

فصل چهارم: راهبرد و اهداف

فصل پنجم: فن آوری

فصل ششم: ساختار اجتماعی سازمان

فصل هفتم: فرهنگ سازمانی

فصل هشتم: ساختار فیزیکی سازمان ها

فصل نهم: شگردهای سیاسی، قدرت و تصمیم گیری سازمانی

فصل دهم: تعارض و تناقض در سازمان ها

فصل یازدهم: کنترل و ایدئولوژی در سازمان

فصل دوازدهم: تغییر و یادگیری سازمانی

نوشتن نقد و نظر

کتاب نظریه سازمان نسخه 2013

کتاب نظریه سازمان نسخه 2013

كتاب نظريه ی سازمان نوشته ي خانم ماري جو هچ نظريه پرداز آمريكايي مفاهيم كليدي و موضوعات بحث انگيز نظريه ی سازمان را از سه منظر مدرن، نمادين - تفسيري و پس تمدرن مورد بحث قرار ميدهد. )خانم هچ از واژه ي perspective كه خود آن را معادل paradigm ميداند براي تشريح ديدگا ههاي مدرنيست، تفسيري پس تمدرن استفاده ميكند

مــحصولات مرتبط