کتاب مبانی رفتار سازمانی

دفتر پژوهشهای فرهنگی-پارسائیان

محصول جدید

تعریف رفتار سازمانی، مبانی، اصول و هدف های آن در سطح بین المللی تحلیل شده و نگاهی کارشناسانه به موارد مهمی چون تقسیم کار، بهبود کیفیت بازدهی و ... شده است.

790,000 ریال

مدیریت
استیفن پی. رابینز
علی پارسائیان ، سیدمحمد اعرابی
دفتر پژوهشهای فرهنگی
9646269028
458
49
1398
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب مبانی رفتار سازمانی

کتاب مبانی رفتار سازمانی

تعریف رفتار سازمانی، مبانی، اصول و هدف های آن در سطح بین المللی تحلیل شده و نگاهی کارشناسانه به موارد مهمی چون تقسیم کار، بهبود کیفیت بازدهی و ... شده است.

مــحصولات مرتبط