کتاب جامعه شناسی سازمان ها

میترا-گلابی

محصول جدید

100,000 ریال

علوم اجتماعی
سیاوش گلابی
میترا
2500110052374
136
3
1388
وزیری
شومیز
فهرست مطالب * بخش اول: سير تكويني جامعه‌شناسي * بخش دوم: سازمان و نگرش سيستمي * بخش سوم: تحليلي كوتاه بر مقولات سازمان و مديريت * بخش چهارم: روند شكل‌گيري سازمانها در جوامع غربي * بخش پنجم: سازمانها در جوامع در حال توسعه * بخش ششم: برخي جنبه‌هاي اساسي سازمانها * منابع و مآخذ *

نوشتن نقد و نظر

کتاب جامعه شناسی سازمان ها

کتاب جامعه شناسی سازمان ها

مــحصولات مرتبط