کتاب مدیریت اسلامی رویکردها

مدیریت اسلامی-امیری

محصول جدید

اين کتاب، هم براي کساني که به مديريت اسلامی اعتقاد ندارند و هم برای کسانی که مديريت اسلامی را باور دارند، نوشته شده است! محتوای کتاب روايتی است بیطرفانه از مطالعاتی که در حوزه اسلامي مديريت در ايران صورت گرفته است.

120,000 ریال

مدیریت
علی نقی امیری، حسن عابدی جعفری
سمت
978-964-530-859-7
256
4
1396
وزیری
شومیز

نويسندگان اين کتاب خود سالهاست که در اين حوزه به مطالعه مشغول بوده و در مقاطع تحصيلی گوناگون (کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتری) همگام با بسياری ديگر از مدرسان، اين درس را تدريس كرده‌اند؛ پرسشهای بسياری که در اين سالها از جانب دانشجويان، مدرسان و مديران کشور مطرح شده و تلاش در پاسخگويی به آنها انگيزه برگزيدن اين رويکرد در مطالعه مديريت اسلامی شده است.
کتاب حاضر شامل دو بخش است؛ در بخش اول، سه پرسش اساسی چرايی، چيستی و چگونگی مديريت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است، و در بخش دوم به دسته‌بندی رويکردهای متنوعی که در اين قلمرو علمی بروز يافته، پرداخته شده و در اين مسير از يک طرف با به‌ کارگيری روش استقراء و بررسي مطالعات انجام يافته به استخراج رويکردهاي غالب مديريت اسلامی اقدام شده است و از طرف ديگر با به کارگيری شيوه ای قياسی مجموع اين رويکردها، در قالب يک مدل نظری، تدوين و صورت‌بندی شده است.
بخش اول کتاب حاوی سه فصل و بخش دوم شامل پنج فصل است؛ فصلها به نحوی تنظيم شده‌اند که در قسمت اول هر فصل مبانی نظری و معرفت‌شناختی و در قسمت دوم، مصداقهای عيني حوزه مديريت اسلامی بحث شده است. براي کمک به يادگيری بهتر خوانندگان و آموزشی تر شدن کتاب در ابتدای هر فصل هدفهای رفتاری فصل و در انتها نيز پرسشهايی متناسب مطرح گرديده است.
اين کتاب با تفکيک فصول به دو بخش براي چهارده هفته درسی در دوره کارشناسی قابل استفاده خواهد بود و در دوره‌های کارشناسی ارشد، فراتر از يادگيری مفاهيم و به کمک کتاب کتابشناسی مديريت و رهبری در اسلام و در ادامه تحقيق در محورهای موضوعی هر فصل، کمک مؤثري به تقويت متن و افزايش توان پژوهش دانشجويان خواهد بود. در دوره‌هاي دکتري، نقد کتاب و رويکردها، براي پيش‌فرضهاي هستي‌شناختي، معرفت‌شناختي، روان‌شناختي و غيره زمينه خوبي براي توسعه بحث در اختيار دانشجويان قرار خواهد داد و مطالعه کتاب آسايش، آرامش و نظم فکري بيشتري را نصيب آنان خواهد كرد. همين‌طور همکاران علمي و مدرسان درس مديريت اسلامي با استفاده از هر رويکرد مي‌توانند در ارائه اين درس به دانشجويان از آن بهره‌برداري مناسبي داشته باشند؛ مديران اجرايی هم در راستای آشنايي با اين قلمرو و مفاهيم آن و توسعه ذهني خود و به منظور استفاده در اجرا، بهره‌برداران جدي اين اثر خواهند بود. در هر حال، براي همه علاقه‌مندان و پرسشگران اين حوزه کتاب مي‌تواند اثري مفيد و متفاوت به حساب آيد.
تذکر این نکته ضروری است که طرح عنوان رویکردها در این کتاب دال بر آن است که هدف نویسندگان صرفاً ارائه ديدگاههاي مختلفی است که از طرف نظریه‌پردازان در باب مدیریت اسلامی صورت گرفته است؛ قطعاً به دلیل اینکه زاویه ورود هر یک از این دیدگاهها مختص طراح آن است، این امکان وجود داردکه مورد نقد دیگر نظرها واقع شود و یا از جنبه یا جنبه‌هایی جامع و مانع نبوده و یا حتی ناصحیح به نظر رسد، اما دغدغه نگارندگان در این نوشته، نقد این دیدگاهها نیست و این را به مجالی دیگر موکول می‌کنند؛ در عین حال بر این تأکید دارند که صحت و سقم این رویکردها، تا جایی که مستند باشد، به صاحب‌نظران و ارائه‌کنندگان بر می‌گردد.

نوشتن نقد و نظر

کتاب مدیریت اسلامی رویکردها

کتاب مدیریت اسلامی رویکردها

اين کتاب، هم براي کساني که به مديريت اسلامی اعتقاد ندارند و هم برای کسانی که مديريت اسلامی را باور دارند، نوشته شده است! محتوای کتاب روايتی است بیطرفانه از مطالعاتی که در حوزه اسلامي مديريت در ايران صورت گرفته است.

مــحصولات مرتبط