کتاب چالش های پولی و بانکی اقتصاد در ایران

پژوهشکده پولی و بانکی

محصول جدید

300,000 ریال

اقتصاد
پژوهشکده پولی و بانکی
۹۷۸۶٠٠۵۹۸۲۹۶۱
580
1
1393

پژوهشکده پولی و بانکی از اوایل استقرار دولت یازدهم، ایفای نقش فعال در مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور و ارائه ثمرات آن در بیست‌و‌چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی را به خود تکلیف کرد. بر این اساس، چهار مسئله اساسی اقتصاد کشور شناسایی و به‌عنوان محورهای این همایش تعیین شد. مشاهده‌پذیرترین این محورها، تدوین «استراتژی خروج از رکود» بود. از سوی دیگر، الزامات خروج غیر‌تورمی از رکود، توجه را به «بازنگری در چهارچوب سیاست‌پولی» معطوف کرد. نقش بنیادین «رابطه بانک و بنگاه» در اقتصاد کشور، نقش نظام تأمین مالی تولید در پشتیبانی خروج از رکود را جلوه‌گر می‌کرد و بانک‌محوربودن نظام تأمین مالی کشور، لزوم «ارزیابی سلامت بانک‌های کشور» را ضروری می‌ساخت.

سازمان‌دهی همایش حول این چهار محور و توجه به سال ۱۳۹۳ به‌عنوان نقطه عطفی در سیاست‌گذاری اقتصادی دولت، پژوهشکده را به وظیفه خطیر خود در تصمیم‌سازی سیاست‌های اقتصادی متوجه کرد. بر این اساس، تنظیم هفت مقاله سیاستی برای پاسخ به سؤال‌های پیش‌گفته و ۲۵ یادداشت سیاستی، به‌عنوان گزارش‌های پشتیبان، در دستور کار قرار گرفت. مجموعه این مقالات و یادداشت‌های سیاستی در این کتاب ارائه شده است تا تمرینی برای تحقیقات کاربردی معطوف به سیاست‌سازی در عرصه اقتصاد باشد.

نوشتن نقد و نظر

کتاب چالش های پولی و بانکی اقتصاد در ایران

کتاب چالش های پولی و بانکی اقتصاد در ایران

مــحصولات مرتبط