کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد 2

سمت- آذر

محصول جدید

اين كتاب براي دانشجويان رشته مديريت در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي دروس «آمار و كاربرد آن در مديريت (1) و (2)» و «تحليل آماري» تدوين شده است.

210,000 ریال

منابع کنکور_مدیریت بازرگانی
عادل آذر، منصور مومنی
سمت
978-964-530-399-8
476
20
1395
وزیری
شومیز
2
سوم


فهرست :

فصل نهم: نمونه‌گيري و توزيعهاي نمونه‌گيري
فصل دهم: تخمين آماري
فصل يازدهم: آزمون فرض آماري
فصل دوازدهم: تحليل واريانس
فصل سيزدهم: رگرسيون خطي ساده و همبستگي
فصل چهاردهم: رگرسيون چندگانه و غيرخطي
فصل پانزدهم: كاربردهاي آزمون كاي ـ مربع در مديريت
فصل شانزدهم: روشهاي ناپارامتري
فصل هفدهم: تحليل سريهاي زماني و مدلهاي پيش‌بيني
فصل هجدهم: نظريه تصميم
پيوست
منابع و مآخذ
واژه‌نامه

نوشتن نقد و نظر

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد 2

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد 2

اين كتاب براي دانشجويان رشته مديريت در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي دروس «آمار و كاربرد آن در مديريت (1) و (2)» و «تحليل آماري» تدوين شده است.

مــحصولات مرتبط