کتاب تقابل منطق قدیم و جدید

نقش و نگار-آرش جمشید پور

محصول جدید

220,000 ریال

علوم اجتماعی
هنری ویچ
آرش جمشید پور
نقش و نگار
9786008584094
155
1
1398
رقعی
شومیز

هنری بابکاک ویچ،منطق دان ارسطویی_توماسی معاصر_مفاهیم و مسائل فراموش شده منطق قدیم را بار دیگر به صحنه می آورد ویادآوری می کند که روزگاری منطق دانان نگاه دیگری به مفهوم،گزاره،استدلال،حمل،هستی مندعقلی،صورت،ماده،قصدیت،و... داشتند دیدن این دو نظام منطقی درآینه یکدیگر شناخت دقیق تر ویژگی های هریک را ممکن می کند.

تقابل منطق سنتی و منطق جدید یکی از مباحث فلسفی - منطقی گرم و پر شوری بود که در نیمه اول قرن بیستم در میان مدافعان این دو نظام منطقی در گرفته بود.با این حال،در جامعه فلسفی- منطقی ما بحث چندان نظام مند و جامعی در باب تقابل های این دو منطق وجود ندارد. میتوان پرسید که مدافعان منطق قدیم (منطق ارسطویی-قرون وسطایی) در غرب چه پاسخ هایی به چالش های بر آمده از ظهور منطق جدید دادند؟ آشنایی با نظر گاه منطق دانان ارسطویی- توماسی معاصر مواد فکری لازم را برای تامل درباره تقابل منطق قدیم و جدید فراهم میکند. مکتوبات این دفتر در خدمت چنین هدفی است.
هنری بابکاک ویچ،منطق دان ارسطویی -توماسی معاصر،مفاهیم و مسائل فراموش شده منطق قدیم را بار دیگر به صحنه می آورد و یادآوری میکند که روزگاری منطق دانان نگاه دیگری به مفهوم،گذاره،استدلال،حمل،هستی مند عقلی،صورت،ماده،قصدیت و ... غیره داشتند.دیدن این دو نظام منطقی در آینه یکدیگر شناخت دقیق تر ویژگی های هر یک را ممکن می کند.

نوشتن نقد و نظر

کتاب تقابل منطق قدیم و جدید

کتاب تقابل منطق قدیم و جدید

مــحصولات مرتبط