کتاب بازهم قلعه حیوانات

نقش و نگار-دکتر سعید کوشا

محصول جدید

داستان قلعه حیوانات شاهکار جورج اورول نویسنده انگلیسی ، گزارشی افسانه ای از روند شکل گیری و رشد یک آرمان گرایی ساده دلانه و قربانی شدن آرمان ها و آرمان گرایان در نظام تمامیت خواه برآمده از انقلابی توده ای است .

180,000 ریال

نوشتن نقد و نظر

کتاب بازهم قلعه حیوانات

کتاب بازهم قلعه حیوانات

داستان قلعه حیوانات شاهکار جورج اورول نویسنده انگلیسی ، گزارشی افسانه ای از روند شکل گیری و رشد یک آرمان گرایی ساده دلانه و قربانی شدن آرمان ها و آرمان گرایان در نظام تمامیت خواه برآمده از انقلابی توده ای است .

مــحصولات مرتبط