کتاب من خوب هستم شما خوب هستید

مرو-علی زاده

محصول جدید

240,000 ریال

با آگاهی از چرایی کنش های انسانی و با استفاده از تحلیل رفتار متقابل،دگرگون شوید،خویشتن داری بیاموزید،جهت یابی کنید و واقعیت آزادی حق انتخاب را کشف کنید.

نوشتن نقد و نظر

کتاب من خوب هستم شما خوب هستید

کتاب من خوب هستم شما خوب هستید

مــحصولات مرتبط