کتاب جامعه در مخاطره جهانی

کویر-مهدی زاده

محصول جدید

210,000 ریال

علوم اجتماعی
اولریش بک
محمدرضا مهدی زاده
کویر
9789642140176
288
1
1397
رقعی
شومیز

استدلال اصلی نظریه پرداز برجسته اجتماعی سیاسی اروپایی در این کتاب این است که برای درک جامعه در مخاطره جهانی که ما امروزه در آن زندگی می کنیم، چارچوب مرجع جدیدی لازم است. کانون توجه بک پرسش های اکولوژیکی و تکنولوژیکی برآمده از مخاطره و دلالت های جامعه شناختی و سیاسی آنهاست. به زعم بک، ما اینک یک سیاست زمین، داریم که تا چند سال پیش نداشتیم و این سیاست را بر اساس پویایی ها و تناقضات جامعه در مخاطره جهانی می توان درک کرد. این سیاست سوالاتی همچون محیط زیست چیست؟ طبیعت چیست؟ بیابان چیست؟ انسان چیست؟ را در پی دارد. پرسش هایی که باید آنها را در جایگاهی فراملی صورتبندی و طرح کرد و به آنها اندیشید.
در مانیفست جهان وطنی بک، با در نظر داشتن اینکه ««تنوع، فردگرایی و شک گرایی»» تقدیر فرهنگ ماست، مبنای انجام اجتماعی جدید یا به عبارتی جهان وطن گرایی جدیدی طرح افکنده می شود که در آن عدم قطعیت خلاقانه ناشی از آزادی جایگزین قطعیت سلسله مراتب تفاوت می شود. بک مشوق تجربه ورزی سیاسی برای شکل دادن اخلاق جهامی مخاطرات مشترک است، تجربه ای که می تواند جنبش های قدرتمند جهان وطن را در آینده شکل دهد.
برای دانشجویان و پژوهندگان علوم اجتماعی و سیاسی و نیز کسانی که مایلند عمق نظریه و کتاب (جامعه در مخاطره) و تحلیل مدرنیته ثانوی نویسنده را درک کنند خواندن این کتاب که باربارا آدام آن را در نظریه اجتماعی معاصر از لحاظ قدرتمندی، پرداختن به موضوع و به لحاظ اجتماعی مرتبط بودن، عالی می داند، ضروری است.

نوشتن نقد و نظر

کتاب جامعه در مخاطره جهانی

کتاب جامعه در مخاطره جهانی

مــحصولات مرتبط