کتاب مسئولیت مدنی کارگزاران بورس

بورس-محمدی

محصول جدید

هدف از نگارش این کتاب،یافتن مبانی و تلقی قانون گذار از مسئولیت مدنی کارگزار بورس در قوانین و مقررات عام و خاص و ضمانت اجرای آنها است.

300,000 ریال

بورس
محمدرضا محمدی
بورس
260
1
1395
وزیری
شومیز
بخش اول:کلیات
فصل اول:مفاهیم و انواع مسئولیت
فصل دوم:ماهیت حقوقی کارگزاری بورس
بخش دوم:مبانی و شرایط مسئولیت مدنی کارگزار بورس
فصل اول:مبانی مسئولیت مدنی
فصل دوم:شرایط مسئولیت مدنی
بخش سوم:اسباب و آثار مسئولیت مدنی کارگزار بورس
فصل اول:اسباب مسئولیت مدنی کارگزار بورس

فصل دوم:آثار مسئولیت

نوشتن نقد و نظر

کتاب مسئولیت مدنی کارگزاران بورس

کتاب مسئولیت مدنی کارگزاران بورس

هدف از نگارش این کتاب،یافتن مبانی و تلقی قانون گذار از مسئولیت مدنی کارگزار بورس در قوانین و مقررات عام و خاص و ضمانت اجرای آنها است.

مــحصولات مرتبط