کتاب اندیشه مستقبل مقالاتی در باب آینده پژوهی

محصول جدید

شواهد حکایت از آن دارند که در ایران نیز، همان گونه که در کشورهای دیگر شاهد آن هستیم، چیستی آینده پژوهی هنوز برای بسیاری، حتی کسانی که به فعالیت های آینده پژوهانه اشتغال دارند، به درستی روشن نیست.

300,000 ریال

علوم اجتماعی
علی چایا
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
978-8905-600-78-3
428
1
1396
رقعی
شومیز

دیسیپلینی که از آن در زبان فارسی با عناوینی نظیر آینده پژوهی، مطالعات آینده، پژوهش آینده ها، آینده اندیشی، آینده نگری و نظایر آن یاد می شود، در سال های اخیر در ایران مورد توجه بسیاری از افراد و نهادها قرار گرفته است. مجموعه مقالاتی که در این دفتر گردآوری شده اند، دربردارنده بخشی از تکاپوهای نظری و عملی نگارنده برایابهام زدایی از جایگاه معرفتی و دیسیپلین آینده پژوهی و کمک به ازدیاد بازده آن در کاربردهای عملی آن اند. 

فهم چالش های پیش روی آموزش عالی و انتظارات از آن با تکیه بر مولفه های درونی و بیرونی نظام علم، وضعیت فعلی  اهمیت و آینده نگری تعاملات میان دانشگاه و محیط پیرامون به مدد مطالعات فرهنگی و اجتماعی ممکن می نماید و از این طریق می توان راهبردهای تعادل بخش میان کارویژه های دانشگاه با نیازهای اجتماعی و بازار کار ارائه داد. اما شواهد حکایت از آن دارند که در ایران نیز، همان گونه که در کشورهای دیگر شاهد آن هستیم، چیستی آینده پژوهی هنوز برای بسیاری، حتی کسانی که به فعالیت های آینده پژوهانه اشتغال دارند، به درستی روشن نیست.

نوشتن نقد و نظر

کتاب اندیشه مستقبل مقالاتی در باب آینده پژوهی

کتاب اندیشه مستقبل مقالاتی در باب آینده پژوهی

شواهد حکایت از آن دارند که در ایران نیز، همان گونه که در کشورهای دیگر شاهد آن هستیم، چیستی آینده پژوهی هنوز برای بسیاری، حتی کسانی که به فعالیت های آینده پژوهانه اشتغال دارند، به درستی روشن نیست.

مــحصولات مرتبط