کتاب شبکه سازی

تمدن علمی -دارابی

محصول جدید

شبکه سازی در واقع مجموعه ایی از اقدامات و فعالیت هایی است که برای پروش ارتباطلات شخصی هر انسان طرح ریزی می شود دیگران را به فهرست مخاطبینتان اضافه می نمایید باعث گردید به تلفن افراد بیشتری جواب دهید و این تماس ها بیهوده نخواهند بود...

155,000 ریال

کامپیوتر
استفان توماس
پرهام دارابی
تمدن علمی
125
1
1397
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب شبکه سازی

کتاب شبکه سازی

شبکه سازی در واقع مجموعه ایی از اقدامات و فعالیت هایی است که برای پروش ارتباطلات شخصی هر انسان طرح ریزی می شود دیگران را به فهرست مخاطبینتان اضافه می نمایید باعث گردید به تلفن افراد بیشتری جواب دهید و این تماس ها بیهوده نخواهند بود...

مــحصولات مرتبط