کتاب مدیریت تحول و نوآوری

مدیران-ایران نژاد

محصول جدید

بذر های این کتاب از مجموع تجربه چهل ساله ای فراهم شده است.

این تجربه حاصل کار مولفان با رهبران نهاد ها و سازمان های عمومی و خصوصی است که با مشکل ادارهی موسساتشان به طور اثر بخش در کوتاه مدت و به نحو سالم در بلند مدت ، مواجه بوده اند.

80,000 ریال

مدیریت
ریچارد بک هارد، وندی پریتچارد
مهدی ایران نژاد پاریزی
مدیران
9789649223230
168
2
1393
وزیری

کتاب مدیریت تحول و نوآوری تلاشی است برای پاسخگویی به این نیاز ، همچنین ، امیدواریم که این کتاب در جستجو برای یافتن شیوه های اداره ی تنشهایی مفید واقع شود که از فشار های فوری کوتاه مدت و مدیریت استراتژیک برای کسب اعتبار و هویت سازمانی و تعیین سرنوشت سازمان در بلند مدت پدید آید.

نوشتن نقد و نظر

کتاب مدیریت تحول و نوآوری

کتاب مدیریت تحول و نوآوری

بذر های این کتاب از مجموع تجربه چهل ساله ای فراهم شده است.

این تجربه حاصل کار مولفان با رهبران نهاد ها و سازمان های عمومی و خصوصی است که با مشکل ادارهی موسساتشان به طور اثر بخش در کوتاه مدت و به نحو سالم در بلند مدت ، مواجه بوده اند.

مــحصولات مرتبط