کتاب اقتصاد رشد جنبه های کاربردی و توصیه های سیاستی

کتاب مهربان-'گرجی

محصول جدید

162,000 ریال

-10%

180,000 ریال

اقتصاد
ابراهیم گرجی، ویدا ورهامی، فرزانه انواری
کتاب مهربان
224
978-600-407-188-8
1
1397
وزیری
شومیز

اثر حاضر از هفت فصل تشكيل شده است؛ در فصل اول به بيان مطالبي پيرامون چيستي اقتصاد كلان و مدل اساسي سولو پرداخته شده و قانون حركت و نحوه همگرايي به مسير مداوم پايدار، مسير حركت مداوم پايدار و عوامل موثر بر آن، سياست ساختاري و قانون طلايي بيان گرديده است.

در فصل دوم مدل سولو براي يك اقتصاد باز كوچك و همگرايي آن به وضعيت مداوم پايدار مطرح مي‌شود. كاربردهاي يك حساب سرمايه باز به همراه برتري‌ها و ضعفهاي جهاني شدن، اثر يك تنش دائمي در نرخ بهره، هزينه‌ها و منافع تحرك سرمايه مطرح مي‌گردد.

در فصل سوم مدلهاي پيشرفت تكنولوژي و مدل عمومي سولو مطرح و مسير مداوم پايدار به همراه بحث همگرايي در مدل عمومي سولو بيان مي‌شود. در فصل چهارم بحث آموزش و رشد در مدل سولو همراه با سرمايه انساني ارائه مي‌گردد. همچنين همگرايي در مدل سولو با سرمايه انساني در اين فصل تحليل گرديده است.

در فصل پنجم محدوديتهاي مدل سولو همراه با كمبود منابع طبيعي مطرح و مدل سولو همراه با زمين مطرح و در اين شرايط همگرايي به وضعيت مداوم پايدار، مسير رشد متوازن وضعيت پايدار و مدل سولو همراه با نفت تشريح مي‌شود. در فصل ششم مدل رشد درونزا، بازدهي ثابت در سطح بنگاه و بازدهي فزاينده در سطح كل مدل رشد AK، استدلال لبه پرتگاه، مدل رشد نيمه درونزا، همگرايي به وضعيت مداوم پايدار در اين مدل بيان مي‌گردد. در نهايت در فصل هفتم مدل رشد درونزا متكي بر R&D، نقش ايده ها در توسعه اقتصاد و رشد در وضعيت مداوم پايدار در اين مدل مطرح مي گردد.

نوشتن نقد و نظر

کتاب اقتصاد رشد جنبه های کاربردی و توصیه های سیاستی

کتاب اقتصاد رشد جنبه های کاربردی و توصیه های سیاستی

مــحصولات مرتبط