کتاب کاربرد شناسی زبان

سمت - عموزاده مهدیرجی

محصول جدید

150,000 ریال

ادبیات و شعر
محمد عموزاده مهدیرجی ، منوچهر توانگر
سمت
978-964-459-901-9
176
8
1396
وزیری
شومیز

شرح :

این کتاب برای دانشجویان رشته زبان‌شناسی و رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع فرعی درس تجزیه و تحلیل کلام و کاربردشناسی زبان به ارزش 2 واحد ترجمه شده است.

فهرست :

سخن مترجمان
پیشگفتار
بخش اول: بررسی کلی
    فصل اول: تعاریف و پیشینه
    فصل دوم: اشاره و فاصله
    فصل سوم: ارجاع و استنباط
    فصل چهارم: پیش‌انگاشت و استلزام
    فصل پنجم: همکاری و تضمن
    فصل ششم: کنشها و رخدادهای گفتاری
    فصل هفتم: ادب و تعامل
    فصل هشتم: مکالمه و ساختار ترجیحی
    فصل نهم: گفتمان و فرهنگ
بخش دوم: متون برگزیده
بخش سوم: منابع پیشنهادی
بخش چهارم: واژه‌نامه ـ نمایه اصطلاحات

نوشتن نقد و نظر

کتاب کاربرد شناسی زبان

کتاب کاربرد شناسی زبان

مــحصولات مرتبط