لیست محصولات این تولید کننده دانشگاه شاهد

  • مشاهده سریع
    138,000 ریال موجود است

    تصمیم گیری از جمله وظایف اصلی مدیران محسوب میشود و تصمیم گیری مناسب و به موقع می تواند موفقیت مدیران را به همراه داشته باشید. در این خصوص ابزارهای گوناگون تصمیم گیری از قبیل روشهای گروهی، خبرگی و مدلسازی در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و صنعتی کاربردی بوده و میتواند به مدیران برای انخاذ تصمیمی صحیح کمک کند.

    138,000 ریال
    موجود است