لیست محصولات این تولید کننده اثبات

 • مشاهده سریع
  700,000 ریال موجود است

  کتاب حاضر، خودآموزی کامل برای 'گروه علوم انسانی(داوطلبان رشته های مدیریت، حسابداری، اقتصاد، مجموعه مالی و سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی) و گروه کشاورزی و منابع طبیعی در آزمون ورودی دکتری Ph.D است.

  700,000 ریال
  موجود است
 • مشاهده سریع
  340,000 ریال موجود است

  کتاب حاضر، خودآموزی کامل برای 'گروه علوم انسانی(داوطلبان رشته های مدیریت، حسابداری، اقتصاد، مجموعه مالی و سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی) و گروه کشاورزی و منابع طبیعی در آزمون ورودی دکتری Ph.D است.

  340,000 ریال
  موجود است
 • آمار و احتمال ، ویژه آزمون کارشناسی ارشدِ دانشگاه آزاد در پی درخواست های متعدد دانشجویان مبنی بر تهیة کتابی که به طور جامع شامل «تست های آمار و احتمال در آزمون کارشناسی ارشدِ دانشگاه آزاد» به همراه پاسخ تشریحی آنها باشد، اینجانب را بر آن داشت تا چنین کتابی را تدوین و تالیف نمایم.

  45,000 ریال
 • در پی درخواست های متعدد دانشجویان مبنی بر تهیة کتابی که به طور جامع شامل «تست های ریاضیات در آزمون کارشناسی ارشدِ دانشگاه آزاد» به همراه پاسخ تشریحی آنها باشد، اینجانب را بر آن داشت تا چنین کتابی را تدوین و تالیف نمایم. مطالب درسی در هر فصل از کتاب به شرح زیر ارائه شده است:  تست های ریاضیات در رشته های مدیریت (کلیة گراش ها) و حسابداری از سال ۱۳۸۷ تا کنون...

  54,000 ریال
 • مشاهده سریع
  750,000 ریال موجود است

  کتاب ریاضیات کاربرد آن در مدیریت و حسابداری- مورد توجه اساتید، دانشجویان و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری(Ph.D)قرارگرفت و به چاپ های متعدد رسید.کتاب براساس سر فصل های مصوب دانشگاهی برای درس ریاضیات، طوری تدوین و تالیف شده است که می توان از آن به عنوان یک منبع جامع درسی و همچنین خودآموزی کامل جهت فراگیری تعاریف، مفاهیم و قضایای ریاضی استفاده کرد.

  750,000 ریال
  موجود است
 • مشاهده سریع
  450,000 ریال موجود است

  مجموعه کاملی از نظریة آمار و احتمال و استنباط آماری، برای درس آمار ۱و۲ رشتة اقتصاد است. کتاب بر اساس سر فصل های مصوب دانشگاهی، طوری تدوین و تالیف شده است که می توان از آن به عنوان یک منبع جامع درسی و همچنین خودآموزی کامل جهت فراگیری علم آمار استفاده کرد. نظر به توجه و استقبال اساتید، دانشجویان و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد کتاب به چاپ های متعدد رسید.

  450,000 ریال
  موجود است
 • مشاهده سریع
  650,000 ریال موجود است

  کتاب ریاضیات کاربرد آن در اقتصاد- براساس سر فصل¬های مصوب دانشگاهی برای درس ریاضیات، طوری تدوین و تالیف شده است که می¬توان از آن به عنوان یک منبع جامع درسی و همچنین خودآموزی کامل جهت فراگیری تعاریف، مفاهیم و قضایای ریاضی استفاده کرد. نظر به توجه و استقبال توجه اساتید، دانشجویان و داوطلبان آزمون¬های کارشناسی ارشد قرارگرفت و به چاپ¬های متعدد رسید.کتاب در یک 

  650,000 ریال
  موجود است
 • مشاهده سریع
  650,000 ریال موجود است

  کتاب آمار و احتمال کاربرد آن در مدیریت و حسابداری بر اساس سر فصل های مصوب دانشگاهی برای درس آمار ۱و۲، طوری تدوین و تالیف شده است که می¬توان از آن به عنوان یک منبع جامع درسی و همچنین خودآموزی کامل جهت فراگیری علم آمار استفاده کرد.این کتاب، مورد توجه اساتید، دانشجویان و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد قرارگرفت و به چاپ های متعدد رسید.

  650,000 ریال
  موجود است