کتاب تحقیقات بازاریابی با رویکرد کاربردی

بازاریابی-اسداللهی

محصول جدید

تحقیقات بازاریابی اولین گام شرکت‌ها برای ورود به بازار پرتلاطم امروزی است. در دنیای رقابتی امروز شرکت‌هایی که بدون اجرای تحقیقات بازاریابی قدم به کسب و کار می‌گذارند، با اشتباهات و خطاهای بسیاری در بازار مواجه خواهند شد. کتاب حاضر به تحقیقات بازاریابی اختصاص یافته است.

320,000 ریال

مدیریت
پینگالی و نوگپال
امین اسداللهی، گلناز عابدینی تفلیسی
بازاریابی
328
1
1395
وزیری
شومیز

مدیران برای اجرای تحقیقات نیازی به تخصص زیادی ندارند؛ البته همه‌ی مدیران باید از کیفیت یک تحقیق و یا تشخیص اینکه یافته‌های آن به اندازه‌ی کافی برای تصمیم‌گیری مفید هستند یا خیر، آگاهی داشته باشند. این کتاب بر همین اساس تالیف شده است.


هدف کتاب تنها درک اصول اولیه‌ی تحقیقات بازاریابی نبوده بلکه، توسعه‌ یمهارتهای کاربر برای بررسی جنبه‌های مرتبط با فرایند تحقیق، به منظور حصول اطمینان از نتایج معتبر برای تصمیمگییری نیز می‌باشد.
تمرکز اصلی کتاب تحقیقات بازاریابی با رویکرد کاربردی بر موارد زیر خواهد بود:


* تفکیک کاربر و محقق طی فرایند تحقیق
* آشنایی با اصول اولیه‌ی اجرای تحقیق
* شناسایی عوامل احتمالی خطا
* درک منطق تجزیه و تحلیلهای ریاضی (نه ضرورتا فرمول و محاسبات ریاضی)
* تفسیر خروجی رایانه و به کارگیری آن در تصمیمگیری

کتاب به سه بخش تقسیم شده است: بخش اول، بر گام اول یعنی تعریف مساله تاکید دارد، که کاربر و محقق باید به طور مشترک مساله‌ی تصمیم را به مساله‌ی تحقیق تبدیل کنند. این فرایند نیازهای اطلاعاتی لازم برای فرانید تحقیق را شناسایی می‌کند. بخش دوم، راجع به روش شناسایی نیازهای اطلاعاتی استخراج‌شده در بخش اول بحث می‌کند (روش‌شناسی). این بخش با شناسایی طرح مناسب تحقیق آغاز می‌شود تا بتوان اطلاعات معتبر را گردآوری کرد. سپس درباره‌ی فرایند به کارگیری ابزار جمع‌اوری اطلاعات مناسب، شناسایی روش نمونه‌گیری مناسب، و روش تجزیه و تحلیل داده‌ی مناسب برای مطابقت با طرح تحقیق صحبت می‌شود.
بخش سوم، تعدادی از تحلیل‌های چندمتغیره‌ی به کار برده شده در مطالعات تحقیقات بازاریابی را توصیف می‌کند. منطق و ملاحظاتی را که باید در حین اجرای تحقیق در نظر گرفته شوند، برجسته می‌سازد. در هر تحلیل، تمرکز بر نیازهای متناسب هر یک برای جمع‌آوری داده‌ها، آماده‌سازی داده‌ها به منظور پردازش کامپیوتری و تفسیر خروجی تصمیمات بازاریابی است.

نوشتن نقد و نظر

کتاب تحقیقات بازاریابی با رویکرد کاربردی

کتاب تحقیقات بازاریابی با رویکرد کاربردی

تحقیقات بازاریابی اولین گام شرکت‌ها برای ورود به بازار پرتلاطم امروزی است. در دنیای رقابتی امروز شرکت‌هایی که بدون اجرای تحقیقات بازاریابی قدم به کسب و کار می‌گذارند، با اشتباهات و خطاهای بسیاری در بازار مواجه خواهند شد. کتاب حاضر به تحقیقات بازاریابی اختصاص یافته است.

مــحصولات مرتبط