کتاب مدل های تعالی سازمانی

مهربان-صفری

محصول جدید

در بازار رقابتی امروز، ضروری است که سازمان‌ها همچنان برتری خود را نسبت به رقبا حفظ نمایند و ضمن حفظ موقعیت رقابتی خود در بازار همواره به سمت جلو گام بردارند.

این محصول در انبار موجود نیست

140,000 ریال

مدیریت
حسین صفری
کتاب مهربان
978-600-407-032-4
154
1
1394
وزیری
شومیز

مدیریت، فراگرد به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است. میزان موفقیت در به کارگیری شیوه های رهبری و مدیریت، تحت تاثیر ارزشهای حاکم بر بافت فرهنگی جامعه قرار دارد. سازمانها بر بازده و پیامد کار تاکید دارند زیرا مشتریان آنها، انتظارات و نیازهای بسیار تفاوتی دارند. داشتن مشتریانی با نیازهای متفاوت، مستلزم داشتن کارکنانی است که بهترین خدمات را به هر مشتری ارائه دهند. امروزه ضرورت استفاده از الگوهایی که بتوان ضمن ارزیابی وضعیت موجود سازمانها و تشخیص نقاط قوت و نواحی قابل بهبود، مبنای صحیحی جهت برنامه ریزی های استراتژیک ایجاد نمایند بیش از هر زمان دیگر احساس می شود. به همین دلیل در اثر تلاش وسیعی که توسط صاحبنظران کیفیت و بهره وری صورت پذیرفته الگوهای مختلفی تحت عنوان مدلهای تعالی سازمانی ایجاد شده و به عنوان یکی از رایج ترین شیوه ها جهت دستیابی به اهداف فوق مورد استفاده قرار گرفته است. این مدلها به چارچوبهای خودارزیابی نیز معروف هستند. در ادبیات جدید کسب و کار، مفهوم و نظام جدید تعالی سازمانی به عنوان یکی از نظام های مدیریت کیفیت جامع تعریف شده است. این کتاب به دنبال معرفی سه مدل اصلی تعالی سازمانی فعال در سطح بین الملل است. بنابراین ابتدا سیر تکامل کیفیت در فصل اول ارائه شده است. در فصل دوم، مدل تعالی EFQM نسخه 2013 با تمامی جزییات ارائه شده است. در ادامه در فصل سوم، مدل تعالی مالکوم بالدریج نسخه 2012 و در فصل چهارم مدل دمینگ نسخه 2012 ارائه شده است. این سه فصل ترجمه متن اصلی مدل های مربوطه می باشد. در فصل آخر هم جمع بندی و تطبیق این مدل ها ارائه شده است.

نوشتن نقد و نظر

کتاب مدل های تعالی سازمانی

کتاب مدل های تعالی سازمانی

در بازار رقابتی امروز، ضروری است که سازمان‌ها همچنان برتری خود را نسبت به رقبا حفظ نمایند و ضمن حفظ موقعیت رقابتی خود در بازار همواره به سمت جلو گام بردارند.

مــحصولات مرتبط