جدید کتاب مدیریت بازاریابی از دیدگاه استراتژیک

کتاب مدیریت بازاریابی از دیدگاه استراتژیک

ادبستان-پارسائیان

محصول جدید

کتاب مدیریت بازاریابی از دیدگاه استراتژیک نویسنده: چرنف ترجمه: پارسائیان توسط نشر ادبستان منتشر شده است.

650,000 ریال

مدیریت
الکساندر چرنف
علی پارسائیان
ادبستان
407
2
1398

فهرست مطالب کتاب * بخش اول: تصویری بزرگ * فصل اول: بازاریابی: یک رشته عملی * فصل دوم: بازاریابی: استراتژی و تاکتیک * فصل سوم: برنامه بازاریابی * بخش دوم: شناسایی مشتریان هدف * فصل چهارم: بخش بندی و تجزیه و تحلیل مشتریان هدف * فصل پنجم: ایجاد ارزش برای مشتری * فصل ششم: ایجاد ارزش برای شرکت * فصل هفتم: ایجاد ارزش برای همیاران * بخش سوم: تاکتیک ها در بازاریابی * فصل هشتم: مدیریت بر کالاها و خدمات * فصل نهم: مدیریت بر نام و نشان تجاری * فصل دهم: مدیریت بر قیمت * فصل یازدهم: مدیریت بر عوامل ایجاد کننده انگیزه * فصل دوازدهم: مدیریت بر سیستم ارتباطات * فصل سیزدهم: مدیریت بر سیستم توزیع * بخش چهارم: مدیریت بر رشد * فصل چهاردهم: به دست آوردن جایگاه در بازار و دفاع از آن * فصل پانزدهم: مدیریت بر رشد فروش * فصل شانزده: مدیریت بر کالاهای جدید * فصل هفده: مدیریت بر خط محصول * بخش پنجم: راهنمای عملی بازاریابی از دیدگاه استراتژیک * فصل هیجده: بخش بندی بازار و هدف قراردادن مشتریان: راهنمای عملی * فصل نوزده: راهنمای عملی: الگوی کسب و کار * فصل بیستم: سند جایگاه کالا: راهنمای عملی *

نوشتن نقد و نظر

کتاب مدیریت بازاریابی از دیدگاه استراتژیک

کتاب مدیریت بازاریابی از دیدگاه استراتژیک

کتاب مدیریت بازاریابی از دیدگاه استراتژیک نویسنده: چرنف ترجمه: پارسائیان توسط نشر ادبستان منتشر شده است.

مــحصولات مرتبط