جدید کتاب این است بازاریابی به چشم نمی آیید مگر چشم دیدن پیدا کنید

کتاب این است بازاریابی به چشم نمی آیید مگر چشم دیدن پیدا کنید

آموخته-علی پور

محصول جدید

380,000 ریال

مدیریت
ست گادین
فاطمه علی پور تنگسیری
آموخته
978-622-665047-2
243
1
1399
رقعي
شميز

می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانیم که بازاریابی نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخش است، ولی چگونه؟ بازاریابی قولی است که وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تغییر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. اما قول من چیست؟ قول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهم نظرتان را درباره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بازاریابی تغییر دهم تا بتوانید مشکل بازاریابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تان را حل کنید.

نوشتن نقد و نظر

کتاب این است بازاریابی به چشم نمی آیید مگر چشم دیدن پیدا کنید

کتاب این است بازاریابی به چشم نمی آیید مگر چشم دیدن پیدا کنید

مــحصولات مرتبط