نحوه خرید و کسب درآمد بیت کوین سکه ی طلای دیجیتال

چالش-عباسی

محصول جدید

900,000 ریال

مدیریت
جواد عباسی
چالش
978-600-97981-3-1
258
1397
2
رقعی
شومیز

در این کتاب تاریخچه هایی از این فنآوری به شما عرضه خواهد شد و پیرامون بیت کوین به عنوان یک مفهوم و محصول بحث خواهد شــد. درخواهید یافت کــه چگونه کیف پول خود را ایجاد کنیــد و بیت کوین هایتان را در آن ذخیره نمایید. حتی پیرامون روش دریافت بیت کوین در کیف پولتان نیز توضیح داده خواهد شــد. کاربرد بیت کوین و گفته های احتمالی درباره ی آن و نیز مقررات و چارچوبهای قانونی مرتبط بررســی خواهد شــد. معدن کاوی بیت کوین با
جزئیات شرح داده میشود و چرایی ارزش این کار به تفصیل بحث میشود. همچنیــن نگاهی عمیقتر بــه درون فنآوری بیت کوین خواهیم داشــت. نحوهای که تراکنشها در محیط بیت کوین اتفاق میافتد را با جزئیات بررســی خواهیــم کرد و فنآوری زنجیره ی بلوکی را به طور کامل بررســی میکنیم. به گوی درخشان پیشبینی نظری خواهیم انداخت و آینده ی بیتکوین و سیستم زنجیره ی بلوکی و تأثیر آن را بر ابعاد مختلف زندگیمان بررســی خواهیم کرد.

نوشتن نقد و نظر

نحوه خرید و کسب درآمد بیت کوین سکه ی طلای دیجیتال

نحوه خرید و کسب درآمد بیت کوین سکه ی طلای دیجیتال

مــحصولات مرتبط