ارزان شد! تحقیق در عملیات به همراه مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد

کتاب تحقیق در عملیات به همراه مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد

کتاب مهربان-صفری

محصول جدید

منبع حاضر تلاش چندساله مؤلفان براي ارائه مجموعه کاملي از نکات، مفاهيم و تستهاي پژوهش عملياتي در چهارده فصل است. بدين صورت که هر فصل شامل سه بخش است. در بخش اول هر فصل ابتدا نکاتي مرتبط با مفاهيم آن فصل به طور خلاصه مطرح شده و سپس در بخش دوم تستهايي جهت سنجش ميزان يادگيري نکات و مفاهيم، طراحي شده و در بخش سوم و پاياني فصل، پاسخهايي کاملاً تشريحي براي حل تستها ارائه شده است.

341,550 ریال

-10%

379,500 ریال

مدیریت
حسین صفری، مهدی اجلی
کتاب مهربان
978-600-407-049-2
732
1
1394
رحلی
شومیز
از زمان ظهور انقلاب صنعتي، جهان شاهد رشد قابل توجه در اندازه و پيچيدگي سازمانها بوده است. فروشگاههاي کوچک صنعتکار (صنعتگر) عصر قبل به شرکتهاي بيليون دلاري امروزه، تحول يافته است. يک بخش يکپارچه اين تغيير انقلابي، افزايش چشمگير در تقسيم کار و تقسيمبندي مسئوليتهاي مديريت در اين سازمانها همراه با نتايج قابلتوجه ميباشد. با وجود اين موهبتها، اين تخصص زياد باعث ايجاد مسائل جديد شده مسائلي که هنوز در بسياري از سازمانها رخ ميدهد. يک مسأله، تمايل (گرايش) براي بسياري از مؤلفههاي سازمان به منظور رشد در امپراتورهاي نسبتاً مستقل با اهداف و سيستمهاي ارزشي خود بوده و بنابراين ديدگاه چگونگي تلفيق اهداف و فعاليتها را با کل سازمان، از دست ميدهد. آن چه براي يک مؤلفه بهترين است براي مؤلفه ديگر زيانبخش ميباشد، بنابراين مؤلفه ها ميتوانند کار را به اهداف مقطعي پايان دهند. يک مسأله مرتبط اين است که با افزايش پيچيدگي و تخصص در سازمان، تخصيص منابع موجود به فعاليتهاي مختلف به شيوه مؤثر براي کل سازمان، مشکل ميشود. اين نوع مسائل و نياز براي يافتن روش بهتر براي حل آنها، محيطي براي ظهور تحقيق عمليات (OR) ارائه ميکند. همانگونه که نام آن نشان ميدهد، تحقيق در عمليات شامل تحقيق بر روي «عملياتها» ميباشد. بنابراين تحقيق در عمليات براي مسائلي به کار ميرود که مرتبط با چگونگي انجام و هماهنگي عمليات در يک سازمان ميباشد. ماهيت سازمان لزوماً غيرمادي بوده و در حقيقت OR به طور گسترده در حوزههاي مختلف مانند توليد، حمل و نقل، ساخت، مخابرات، برنامهريزي مالي، مراقبت از سلامتي، مسائل نظامي و خدمات عمومي به کار ميرود. بنابراين قلمروي کاربرد آن بسيار گسترده ميباشد. بخش تحقيق به اين معناست که تحقيق در عمليات از رويکردي استفاده ميکند که مشابه با روش انجام تحقيق در حوزههاي علمي ميباشد. روش علمي تا دامنه قابل توجه براي بررسي مسأله مورد نظر استفاده ميشود (در واقع، برخي اوقات اصطلاح علم مديريت به عنوان مترادف براي تحقيق در عمليات بکار ميرود). به ويژه فرآيند با مشاهده دقيق و فرمول بندي مسأله از جمله جمعآوري همه دادههاي مرتبط شروع ميشود. مرحله بعدي ساخت يک مدل علمي (معمولاً رياضي) است که سعي در تفکيک اساس مسأله واقعي دارد. سپس فرض ميشود که اين مدل يک نمايش دقيق از ويژگيهاي ضروري موقعيتي است که نتيجهگيري (راهحل) بهدستآمده از مدل براي مسأله واقعي، معتبر ميباشد. سپس آزمايشهاي مناسب براي بررسي اين فرضيه، اصلاح آن و حتي ارزيابي نهايي از فرضيه (اعتبار مدل) انجام ميشود. بنابراين در مفهوم خاص، تحقيق در عمليات شامل تحقيق علمي خلاق در زمينه ويژگيهاي اساسي عملياتها ميشود. با وجود اين، OR مرتبط با مديريت کاربردي (عملي) سازمان ميباشد. بنابراين براي موفق بودن OR بايد نتيجهگيري مثبت و قابل درک به تصميم گيرندگان در زمان نياز ارائه شود. تحقيق در عمليات داراي تأثير مؤثر بر روي بهبود کارآيي بسياري از سازمانهاي اطراف جهان ميباشد. در اين فرآيند، OR کمک قابل توجهي به افزايش بهرهوري اقتصاد کشورهاي مختلف ميکند. در حال حاضر، چند کشور عضو در فدراسيون بين المللي جوامع تحقيق عملياتي وجود دارند که هر کشور داراي جامعه ملي OR ميباشد، اروپا و آسيا هر دو داراي فدراسيون جوامع OR براي هماهنگ سازي برگزاري کنفرانسهاي بين المللي و انتشار نشريه هاي بين المللي در آن قاره ها ميباشند. به نظر ميرسد که تأثير OR در حال رشد ميباشد. براي مثال، طبق اداره آمار کار آمريکا، OR در حال حاضر، يکي از حوزه هاي شغلي در حال رشد براي دانشجويان دانشگاه هاي آمريکا ميباشد. در ايران نيز انجمن ايراني تحقيق در عمليات در حدود دو دهه قبل بنيانگذاري شده و به صورت سالانه کنفرانس بينالمللي تحقيق در عمليات را برگزار ميکند. انتشار مقالات علمي پژوهشي در چند نشريه معتبر داخلي از جمله: «نشريه بين المللي تحقيق در عمليات» و «مجله تحقيق در عمليات و کاربردهاي آن» و ... نيز مرتبط با اهداف اين علم ميباشند. از اينرو منبع حاضر تلاش چندساله مؤلفان براي ارائه مجموعه کاملي از نکات، مفاهيم و تستهاي پژوهش عملياتي در چهارده فصل است. بدين صورت که هر فصل شامل سه بخش است. در بخش اول هر فصل ابتدا نکاتي مرتبط با مفاهيم آن فصل به طور خلاصه مطرح شده و سپس در بخش دوم تستهايي جهت سنجش ميزان يادگيري نکات و مفاهيم، طراحي شده و در بخش سوم و پاياني فصل، پاسخهايي کاملاً تشريحي براي حل تستها ارائه شده است.

نوشتن نقد و نظر

کتاب تحقیق در عملیات به همراه مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد

کتاب تحقیق در عملیات به همراه مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد

منبع حاضر تلاش چندساله مؤلفان براي ارائه مجموعه کاملي از نکات، مفاهيم و تستهاي پژوهش عملياتي در چهارده فصل است. بدين صورت که هر فصل شامل سه بخش است. در بخش اول هر فصل ابتدا نکاتي مرتبط با مفاهيم آن فصل به طور خلاصه مطرح شده و سپس در بخش دوم تستهايي جهت سنجش ميزان يادگيري نکات و مفاهيم، طراحي شده و در بخش سوم و پاياني فصل، پاسخهايي کاملاً تشريحي براي حل تستها ارائه شده است.

مــحصولات مرتبط