جدید کتاب کنجکاوی موشکافانه

کتاب کنجکاوی موشکافانه

امین الضرب_قزوینی

محصول جدید

کتاب کنجکاوی موشکافانه نشر امین الضرب نویسنده قزوینی منتشر شد

750,000 ریال

متفرقه
تام استندج
سمیرا قزوینی
امین الضرب
9786227134025
272
1400
1
رقعی
شومیز

تام اســتندج معاون سردبیر مجله اکونومیســت و نویسنده شش کتاب از جمله «تاریخ جهان در شش لیوان» است. نوشته‌های او در نشریه‌هایی مانند نیویورک تایمــز، دیلی تلگــراف، گاردیــن و وایرد نیز چاپ شــده اســت. کنجکاوی موشکافانه دنباله کتابی است با نام «کی فکرش را می‌کرد!» که تام استندج آن را نیز گردآوری کرده است.

کتاب حاضر درواقع  به سهم خود، موضعش را در درباره نیروهای کنجکاوی، شــواهد و دلایل مشخص می‌کند. در این کتاب تفسیرهای غیرمنتظره و واقعیت‌های جالب از گزارش‌های تفسیری مجله اکونومیست و نمودارهای روزانه گردآوری شده است. هدف کتاب این است که از طریق یک ســری نمونه‌های جالب، نشــان دهد چگونــه منطق و داده‌ها می‌توانند مکانیسم‌های پنهان جهان را آشکار کنند. چرا تنیس‌بازان فریاد میزنند؟ ارتباط بین آووکادو و جرم چیســت؟ چرا با کمبود شــن مواجه هستیم؟ چگونه «فرکینگ» یا «شکست هیدرولیکی» نرخ تولد را افزایش می‌دهد؟

هر یک از این سوالات یک داستان پررمزو راز کوچکی است. هر کدام از آنها شما را به چالش می‌کشد تا مانند محققان تفسیر خودتان را داشته باشید. پس از یک یا دو پاراگراف متن، تفســیر میآ‌ید و روشــنگری آغاز می‌شود، یا دقیقا به میزان رضایتبخشی، متوجه می‌شــوید نظریه شما در واقع همان پاسخ درست اســت. علاوه بر این، حالا شما یک جنبه از نحوه عملکرد جهان را بهتر از قبل درک می‌کنید.

کتاب پیشرو در ده  فصل و با تقسیم‌بندی دقیق سعی کرده که تصویری روشن از جهان را پیــش روی مخاطبان قرار دهــد. به‌خصوص فعالان اقتصــادی می‌توانند با مطالعه این کتاب، پاســخ بسیاری از سوالات به ظاهر بدیهی را پیدا کنند. کتاب کنجکاوی موشــکافانه با لحن و زبانی ساده سعی می‌کند مسائل را تحلیل و برای آنها پاسخ پیدا کند.

نوشتن نقد و نظر

کتاب کنجکاوی موشکافانه

کتاب کنجکاوی موشکافانه

کتاب کنجکاوی موشکافانه نشر امین الضرب نویسنده قزوینی منتشر شد

مــحصولات مرتبط