جدید کتاب برنامه درسی آموزش کارآفرینی مبتنی بر شایستگی راهنمای عمل در علوم اجتماعی و رفتاری

کتاب برنامه درسی آموزش کارآفرینی مبتنی بر شایستگی راهنمای عمل در علوم اجتماعی و رفتاری

دانشگاه تهران-ملکی پور

محصول جدید

کتاب برنامه درسی آموزش کارآفرینی مبتنی بر شایستگی راهنمای عمل در علوم اجتماعی و رفتاری نویسنده: ملکی پور-حکیم زاده-دهقانی توسط نشر دانشگاه تهران منتشر شده است.

340,000 ریال

مدیریت
احمد ملکی پور، رضوان حکیم زاده، مرضیه دهقانی
دانشگاه تهران
254
1
1399
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب برنامه درسی آموزش کارآفرینی مبتنی بر شایستگی راهنمای عمل در علوم اجتماعی و رفتاری

کتاب برنامه درسی آموزش کارآفرینی مبتنی بر شایستگی راهنمای عمل در علوم اجتماعی و رفتاری

کتاب برنامه درسی آموزش کارآفرینی مبتنی بر شایستگی راهنمای عمل در علوم اجتماعی و رفتاری نویسنده: ملکی پور-حکیم زاده-دهقانی توسط نشر دانشگاه تهران منتشر شده است.

مــحصولات مرتبط