جدید کتاب طراحی و آشنایی با مراکز مواد و منابع یادگیری

کتاب طراحی و آشنایی با مراکز مواد و منابع یادگیری

سمت-افضل نیا

محصول جدید

کتاب طراحی و آشنایی با مراکز مواد و منابع یادگیری نویسنده: افضل نیا توسط نشر سمت منتشر شده است.

380,000 ریال

محمدرضا افضل‌ نیا
544
10
1398
وزیری
شومیز

اهداف کتاب
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: تعاریف و مفاهیم اصلی
فصل دوم: اهداف و تجربه‌های جدید آموزشی و کارکرد مراکز فراگیری
فصل سوم: جایگاه و فواید فناوری جدید اطلاعاتی
فصل چهارم: یکپارچه‌سازی خدمات مرکز فراگیری، انواع یادگیریهای جدید و...
فصل پنجم: انواع امکانات یادگیری الکترونیکی (E-learning)
فصل ششم: ساختار فیزیکی مرکز، تعیین کارکنان، اهداف و ...
فصل هفتم: انتخاب محتوا برای مرکز فراگیری، طبقه‌بندی اطلاعات و ...
فصل هشتم: مدیریت و بودجه در مرکز فراگیری
فصل نهم: ارزیابی و ارزشیابی کلی و اختصاصی امورات یک مرکز فراگیری
فصل دهم: راهبردهای عملی برای افتتاح یک مرکز و تعیین مواد مورد نیاز ...
در آخر هر فصل تمرین و پرسش، خلاصه فصل و پیشنهادهایی برای مطالعه بیشتر آمده است.
منابع و مآخذ

نوشتن نقد و نظر

کتاب طراحی و آشنایی با مراکز مواد و منابع یادگیری

کتاب طراحی و آشنایی با مراکز مواد و منابع یادگیری

کتاب طراحی و آشنایی با مراکز مواد و منابع یادگیری نویسنده: افضل نیا توسط نشر سمت منتشر شده است.

مــحصولات مرتبط